Midnight Thunder, by Casey Stuart, Zebra Lovegram Romance, 1986, Near Perfect _ eBay (1)